Followers

Tuesday, March 15, 2011

konservasi alam

Sejarah, Pengertian  dan Definisi Konservasi

Pada mulanya, usaha pemantapan konservasi di dunia ini telah bermula sejak beribu tahun dahulu.  Naluri manusia untuk mempertahankan diri, meneruskan kehidupan dan berinteraksi dengan alam dilakukan dengan pelbagai cara. Salah satu contohnya ialah berburu. Aktiviti ini telah dilakukan sejak sekian lama. Aktiviti berburu merupakan suatu kegiatan yang sihat sebagai alat untuk memenuhi keperluan hidup. Mereka berburu untuk mendapatan makanan, kulit untuk dijadikan pakaian ataupun sebagai satu hobi mahupun hiburan.  
 <!-- more -->
Di Asia Timur, konservasi sumber daya alam hidupan (KSDAH) dimulakan semasa pemerintahan Raja Asoka (252 SM). Pada masa itu diumumkan bahawa suatu pihak perlu melakukan sesuatu untuk melindungi hidupan liar. Perlindungan terhadap hidupan liar termasuk ikan dan hutan ini sangat penting.  Sedangkan di Inggeris, Raja William I (1804 M) telah pun memerintahkan para pembantunya menyiapkan sebuah buku berjudul Doomsday Book yang berisi inventori dari sumber daya alam milik kerajaan. 
Kebijaksanaan kedua raja tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk konservasi sumber daya alam hidupan pada masa tersebut dimana Raja Asoka melakukan konservasi untuk kegiatan pengawetan. Manakala Raja William I melakukan pengelolaan sumber daya alam hayati atas dasar adanya data yang tepat.  Namun dari sejarah tersebut, dapat dilihat bahawa sejak zaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif (kerajaan). Konsep tersebut adalah konsep kuno konservasi yang merupakan peneraju kepada konsep moden konservasi. Konsep moden konservasi menekankan pada usaha memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana.
Konservasi itu sendiri merupakan perkataan yang berasal daripada Conservation yang terdiri atas kata con (together) dan servare (keep/save) yang memiliki pengertian mengenai usaha memelihara apa yang kita punya (keep/save what you have), namun secara bijaksana (wise use). Idea ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi.
Menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kebudayaan. Pada masa duhulu, usaha konservasi lebih buruk dan sangat lemah daripada sekarang. Konservasi dapat dilihat dari segi ekonomi dan ekologi. Konservasi dari segi ekonomi bererti cuba memperuntukkan sumber daya alam untuk sekarang. Manakala dari segi ekologi, konservasi merupakan peruntukan sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.
Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa bahagian, seperti berikut :
1.                Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar untuk satu jangka masa yang lama (American Dictionary).
2.  Konservasi adalah peruntukan sumber daya alam antara waktu (generasi)     yang terbaik atau menguntungkan (optimum) secara sosial (Randall, 1982).
3.    Konservasi merupakan pengurusan udara, air, tanah dan mineral ke organisma hidup termasuk manusia sehingga dapat meningkatkan kualiti kehidupan manusia. Ia termasuk dalam kegiatan pengurusan, tinjauan, penelitian, pentadbiran (administrasi), pengawetan (preservasi), pendidikan, permanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).
4.    Konservasi adalah pengurusan penggunaan kawasan bumi di mana wujudnya hidupan (biosfera) oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).Rajah 1.1

Secara keseluruhan, Konservasi Sumber daya Alam Hidupan (KSDAH) adalah pengelolaan sumber daya alam hidupan yang dimanfaatkan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap agar dapat digunakan untuk masa sekarang dan akan datang. Konsep ini juga memelihara dan meningkatkan kualiti nilai dan kepelbagaiannya.  Prinsip dasar konservasi ini dapat digambarkan melalui rajah 1.1.
KSDAH ataupun konservasi biologi pada dasarnya merupakan bahagian ilmu dasar dan ilmu terapan yang berasaskan pada pelestarian kemampuan dan penggunaanya secara serasi dan seimbang.  Tujuan konservasi adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hidupan serta kesinambungan ekosistemnya sehingga dapat lebih menjayakan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Bagi tujuan tersebut, pelbagai strategi dan juga cara perlaksanaan perlu dilakukan. Kegiatan konservasi mestilah dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakupi masyarakat umum dan swasta.  Strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga perkara mengikut kaedah pelaksanaannya, iaitu :

1.   Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK)
a.   Penetapan wilayah PSPK.
b.   Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK.
c.   Peraturan cara permanfaatan wilayah PSPK.
d.   Peraturan penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK.
e.   Peraturan  maksimal perusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.
2.   Pengawetan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan beserta ekosistemnya
a.   Pengawetan pelbagai tumbuhan dan haiwan beserta ekosistemnya
b.   Pengawetan jenis tumbuhan dan haiwan (in-situ dan eks-situ konservasi).
3.   Penggunaan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
a.   Permanfaatan keadaan lingkungan kawasan pelestarian alam.
b.   Permanfaatan jenis tumbuhan dan haiwan liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, amalan (budidaya)).
Kawasan pelestarian alam ataupun kawasan dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pelbagai kriteria yang sesuai dengan kepentingannya.  Hampir di setiap negara mempunyai kriteria/kategori sendiri untuk penetapan kawasan dilindungi. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeza dan cara yang mungkin berbeza juga.
Namun diperingkat antarabangsa seperti Commission on National Park and Protected Areas (CNPPA) iaitu suruhanjaya untuk taman negara dan kawasan dilindungi yang berada di bawah IUCN memiliki tanggungjawab khusus dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi secara umum di dunia, sama ada untuk kawasan daratan mahupun perairan.
Sebanyak 124 negara di dunia telah menetapkan sekurang-kurangnya satu kawasan koservasi sebagai taman negara (bentuk kawasan dilindungi  yang popular dan dikenali). Walau bagaimanapun dasar penetapan, peringkat perlindungan yang sah dan tujuan pengelolaannya di negara masing-masing adalah berbeza.
Jika  suatu negara  tidak  memiliki kawasan dilindungi yang  khusus kerana sukar untuk memenuhi piawai yang ditetapkan, maka mereka boleh mengelola kawasan alternatif seperti hutan produksi/pengeluaran yang diubah sebagai kawasan dilindungi sehingga penurunan/pengurangan plasma nutfah (air mani) dapat ditekan.
Kategori pegelolaan harus dirancang agar manfaatnya seimbang dan tidak lebih mementingkan salah satu fungsi dengan meninggalkan fungsi yang lain. Berikut ialah pertimbangan yang harus dilakukan dalam kategori penetapan kawasan dilindungi:
a.   Ciri khas kawasan yang didasarkan  pada  kajian ciri-ciri biologi dan ciri lain serta tujuan pengelolaan.
b.   Kadar  perlakuan pengelolaan yang diperlukan sesuai dengan tujuan pelestarian.
c.   Kadar toleransi atau kerapuhan ekosistem atau spesies yang terdapat di dalamnya.
d.   Kadar  penggunaan  kawasan  yang  sesuai dengan tujuan peruntukan kawasan tersebut.
e.   Tingkat permintaan pelbagai jenis penggunaan dan mudah melaksanakan pengelolaan.
Secara umum, ciri-ciri suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan dilindungi adalah :
1.    Ciri keunikan ekosistem, misalnya  ekosistem hutan hujan dataran rendah, fauna endemik, ekosistem pegunungan tropika, dan lain-lain.
2.   Spesis khusus yang diminati, mencakupi nilai/potensi dan terancam, misalnya bersabit dengan habitat  jenis haiwan seperti badak, harimau, beruang, dan lain-lain.
3.   Tempat yang memiliki pelbagai spesies yang bernilai tinggi.
4.   Lanskap/ciri geofizik yang bernilai estetik, dan penting untuk ilmu pengetahuan misalnya glasier, mata air panas, kawah gunung berapi dan lain-lain.
5.   Tempat yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi, tanah, air dan iklim mikro.
6.   Tempat yang berpotensi untuk pengembangan rekreasi alam, penjelajahan       dan pelancongan, misalnya danau, pantai, pegunungan, haiwan liar yang menarik, dan lain-lain.
7.  Tempat peninggalan budaya / lagenda / sejarah, misalnya candi, galian purbakala, situs, dan lain-lain.
Secara umum, tujuan utama dari pengelolaan kawasan dilindungi adalah :
1.    Penelitian ilmiah.
2.   Perlindungan daerah liar/rimba.
3.   Pelestarian pelbagai spesies dan genetik.
4.   Pemeliharaan jasa-jasa lingkungan.
5.   Perlindungan fenomena-fenomena alam dan budaya yang khusus.
6.   Rekreasi dan penjelajahan alam.
7.   Pendidikan (lingkungan).
8.   Penggunaan lestari dari sumber daya alam yang berasal dari ekosistem alami.
9.   Pemeliharaan ciri budaya dan tradisi.
Berdasarkan tujuan pengurusan tersebut, maka kawasan dilindungi dikelolakan dalam pelbagai kategori pengelolaan kawasan dilindungi. Kategori tersebut ditetapkan oleh IUCN (1994) sebagai berikut :
1.  a. Perlindungan alam mutlak (strict nature protection)
b. Daerah liar/rimba (wilderness area)
2.  Konservasi ekosistem dan rekreasi, misalnya taman negara.
3.  Konservasi fenomena alam, misalnya monumen alam.
4.  Konservasi melalui kegiatan pengurusan aktif misalnya kawasan pengelolaan habitat.
5.  Konservasi menerangkan / menghuraikan alam, laut dan rekreasi.
6.  Permanfaatan lestari ekosistem alam.
Kriteria umum bagi pelbagai kawasan yang dilindungi adalah :
1. Taman Negara, yaitu kawasan luas yang relatif dan tidak terganggu yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dikunjungi oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
2. Perlindungan alam, umumnya kecil, dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies yang jarang ditemui (langka) tertentu, dan lain-lain.  Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.
3. Haiwan margasatwa, secara umumnya kawasan yang berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif sempurna serta memiliki kepentingan pelestarian dari peringkat sederhana hingga tinggi.
4. Taman penjelajahan/pelancongan, kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dikunjungi pengunjung. Nilai pengekalan rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasikan rekreasi.
5. Taman buru, habitat alam atau semi alami berukuran sederhana sehingga besar, yang memiliki potensi haiwan yang boleh diburu iaitu jenis haiwan besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar. Terdapat minat untuk berburu, kemudahan berburu yang memadai, dan lokasinya mudah dikunjungi oleh pemburu. Keadaan seperti  ini mestilah memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah yang tidak akan terancam oleh kegiatan perburuan atau pemancingan.
6. Hutan lindung, kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sederhana sehingga  besar, di kawasan yang curam, tinggi serta mudah terhakis. Penutup tanah berupa hutan adalah mutlak dan perlu untuk melindungi kawasan tadahan  air bagi mencegah hakisan. Keutamaan pelestarian tidak begitu tinggi untuk diberi status perlindungan.

Taman NEGARA

Taman Negara didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem  asli, dikelolakan dengan sistem zon/kawasan. Taman negara dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menjadi tunjang kepada usaha/amalan yang memberi hasil, pelancongan dan rekreasi (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hidupan dan Ekosistemnya).
Pembahagian zon meliputi zon inti, zon rimba dan zon permanfaatan intensif.  Zon inti adalah zon yang paling peka kerana memerlukan perlindungan secara ketat. Pada dasarnya semua kegiatan dilarang dilakukan di dalam zon inti, kecuali penelitian dan usaha yang berbentuk program pendidikan konservasi yang telah diizinkan.
Zon  rimba mempunyai tujuan utama sebagai tempat untuk pelestarian, tetapi tidak sekeras  pada zon  inti.  Kegiatan ringan seperti mendaki, penjelajahan alam terbatas, pemulihan (rehabilitasi) dan pembangunan sarana / infrastruktur (jalan setapak, papan petunjuk, shelter, dan lain-lain) secara terbatas dapat dilakukan.
Zon permanfaatan intensif adalah zon yang diperuntukkan bagi kepentingan terutama penjelajahan alam, pendidikan lingkungan/sempadan, penelitian, dan lain-lain.  Di dalam zon ini pembangunan sarana dan prasarana dibolehkan. Namun kegiatan yang dimaksudkan adalah  dengan merujuk pada peraturan perundangan.
   Taman Negara mempunyai kawasan hutan tadahan hujan dan ekosistem hutan alamnya memiliki peranan penting dengan pelbagai fungsi, di antaranya :
1.  Sebagai wahana penelitian dan pendidikan lingkungan.
2.  Mendukung pengembangan budidaya tumbuhan dan penangkaran haiwan.
3.  Sebagai wahana kegiatan rekreasi dan eko-pelancongan.
4.  Merupakan habitat bagi  ‘plasma nutfah’, pelbagai  jenis tumbuhan dan haiwan.
5.  Pengatur sistem air dan iklim mikro serta sumber mata air.

Halangan Dalam
1.  Pencapaian  rendah, iaitu : keadaan fizik lapangan berupa topografi yang bergunung-ganang, jalan menuju kawasan sebahagian besar (berbatu), kemudahan pengangkutan umum sangat terbatas.
2.  Sarana dan prasarana terbatas, iaitu meliputi sarana dan prasarana untuk kegiatan penjelajahan alam, pengamanan kawasan, mahupun untuk kepentingan penelitian/penyelidikan dan pengelolaan.
3.  Sumber daya manusia (SDM) terbatas, terutama dari segi kualiti dan pembahagian di lapangan.
4.  Penyebaran dan promosi kawasan konservasi masih belum optimum, sama ada untuk skala tempatan, negara mahupun antarabangsa.   Termasuklah data, informasi dan material promosi belum pun tersedia dengan cukup.
5.  Keadaan sistem sempadan di arena konservasi tidak jelas.
6.  Peraturan yang bersifat teknik belum lengkap.

Halangan Luar
  1. Taraf pendidikan dan kesadaran masyarakat masih rendah menyebabkan persepsi mereka tentang peranan dan kepentingan konservasi sebagai pelestarian alam masih terbatas.
2.  Terbatasnya keterampilan dalam bidang profesional dan berpendidikan tinggi menyebabkan sebahagian besar masyarakat sekitar kawasan tergantung pada sumber daya hutan sebagai sumber ekonomi mereka. Hal ini selalu meningkatkan usaha pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara haram.
3.  Terdapat potensi lambang emas di sekitar dan di dalam kawasan perlindungan yang menarik minat masyarakat sekitar kawasan mahupun pendatang luar untuk melakukan kegiatan perlombongan emas secara berleluasa.
4. Secara tradisional, sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan melakukan pemburuan haiwan liar di dalam kawasan hutan dan juga melakukan penebangan hutan.
5. Penyelarasan belum dilakukan secara optimum, dibeberapa peringkat  terlibat  seperti Pegawai  Daerah, Jabatan Pelancongan, Pekerja Awam / swasta, Bahagian Perindustrian, Pertanian dan Perkebunan, Koperasi dan lain-lain.

Cara Mengatasi / Pengelolaan
Dengan memperhatikan potensi dan halangan yang ada agar kawasan perlindungan, pengawetan dan permanfaatan dapat diwujudkan dan  berfungsi secara optimum maka landasan strategi pengelolaan dan pengembangan  diarahkan  kepada tiga aspek berikut:
1. Peningkatan Fungsi Ekologi, iaitu bagaimana pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi tetap mempertahankan kelestarian sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hidupan dan ekosistemnya.
2. Peningkatan Fungsi Permanfaatan, iaitu bagaimana pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi  mampu mewujudkan kegiatan penjelajahan alam atau eko-pelancongan, kegiatan penyelidikan/penelitian dan  pendidikan konservasi. Malah juga mampu mewujudkan amalan bermanfaat yang membawa hasil (budidaya) dengan tetap mempertahankan kelestarian dan ekosistem hutan.
3. Peningkatan Pembudayaan Masyarakat Sekitar, iaitu bagaimana pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi  mampu meningkatkan peranan ekosistem yang harmoni dan kesejahteraan masyarakat sekitar.


USAHA PENGELOLAAN DI TAMAN NEGARA

Pemantapan Kawasan
Salah satu halangan yang cukup rumit yang dihadapi di kawasan konservasi adalah mengenai sistem sempadan kawasan yang masih belum jelas dan juga mengenai bentuk kawasan yang menyerupai jari-jari tangan manusia. Disebabkan bentuknya yang tidak teratur serta sistem sempadan yang belum jelas, merumitkan lagi usaha pengelolaan.  Ketidakjelasan sistem sempadan sering menimbulkan konflik antara petugas pihak konservasi dengan pihak lain, baik dengan masyarakat mahupun dengan pihak swasta.  Oleh kerana itu, dalam rangka pemantapan kawasan tersebut, maka dilakukan pelbagai usaha, seperti :
1.   Pembinaan semula sistem sempadan, adalah penyusunan sempadan kawasan. Usaha dilakukan melalui kerjasama perhutanan dengan Pegawai Daerah dan melibatkan pula persetujuan masyarakat setempat.
2.   Penyusunan Sempadan Zon, adalah penyusunan sempadan berdasarkan fungsi kawasan yang mencakupi zon inti, zon rimba dan zon permanfaatan intensif.
3.   Mengkaji penentuan Kawasan Hutan dalam rangka cadangan perluasan kawasan konservasi.

Pengelolaan Sumber daya Alam
Usaha pengelolaan sumber daya alam mencakupi aktiviti penelitian/penyelidikan, inventori/senarai, pengawasan dan evolusi terhadap potensi flora, fauna dan ekosistemnya termasuk sumber daya air. Data potensi yang diperoleh dari kegiatan penelitian atau inventori tersebut dijadikan database untuk menyokong perkembangan Sistem Informasi Management (SIM) dan sekaligus untuk kepentingan dalam penentuan rencana dan kebijaksanaan pengelolaan.
Dalam rangka mengoptimumkan pengurusan sumber daya alam, maka pihak konservasi berusaha melibatkan dan bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab  seperti, Jabatan Perhilitan, Jabatan Perhutanan,  Badan Pendidikan, yang berkait dengan kegiatan penyelidikan, cara pembangunan dan pengawasan. Di samping itu, pihak konservasi juga memberikan banyak kemudahan kepada pihak lain ( mahasiswa atau pengkaji ) yang ingin melakukan kegiatan di kawasan yang telah gazetkan sebagai kawasan perlindungan. Saranan dan prasarana untuk menyokong program penyelidikan telah mula dikembangkan, misalnya dengan membangunkan Institut Biodiversiti  Jabatan Perhilitan yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan makmal dan konservasi yang mencukupi.  Demikian juga untuk penyelidikan ekosistem tajuk hutan, telah pelbagai tersedia kelengkapan.

Perlindungan dan Keselamatan
Perlindungan dan keselamatan adalah usaha untuk mencegah dan membasmi kerosakan flora dan fauna serta ekosistemnya akibat daripada  gangguan  kawasan.  Gangguan kawasan konservasi  yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti, penambahan kawasan, pencurian kayu, perburuan haram, dan lain-lain.  Di samping itu, gangguan kawasan boleh disebabkan kerana hama dan penyakit atau akibat bencana alam.
Usaha pihak yang bertanggungjawab terhadap gangguan kawasan dilakukan dengan pendekatan secara kawalan dan bersifat menekan (menindas).  Kawalan yang dilakukan merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan melalui kegiatan operasi gabungan, rondaan rutin secara intensif, mengembangkan kawalan keselamatan, dan lain-lain.  Manakala  secara penindasan/hukuman (represif) pula, dilakukan melalui usaha penafian oleh pihak yang melanggar undang-undang secara langsung berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Pengembangan Penjelajahan Alam
Kawasan konservasi dengan segala potensi keindahan, kekayaan alam, dan budaya masyarakat setempat pada dasarnya memiliki nilai komersial yang tinggi sebagai objek penjelajahan.  Dengan kata lain, usaha pengembangan penjelajahan alam konservasi menjanjikan kepuasan dan berpeluang membangun dan berkembang serta mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan sekitar.
Kesan Buruk Akibat Pengabaian Konservasi ke Atas Alam Sekitar.
Pertanian
Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan dan hidupan liar, penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah, pemendapan, kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia
Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air, menjejaskan kemampuan pengambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah.
Pembangunan pertanian menyokong US$30 bilion nilai jualan racun makhluk perosak setiap tahun diseluruh dunia. Kira-kira 40% daripada jumlah ini dibelanjakan di negara membangun untuk sebatian toksik seperti DDT, orgonofosfat dan organoklorin.
Menurut Repetto dan Baliga (1996), Malaysia merupakan salah sebuah negara yang paling banyak menggunakan racun makhluk perosak yang paling intensif di Asia. Jumlah racun makhluk perosak yang digunakan bagi setiap hekter tanaman untuk tahun 1992 dilaporkan 9.2 kilogram/hektar iaitu hampir sepuluh kali ganda jumlah yang digunakan di Thailand untuk tempoh yang sama.
Selain menimbulkan masalah pencemaran air akibat penggunaan secara intensif ini, rakyat Malaysia yang menggunakan penyembur serta operator mesin penyembur racun makhluk perosak akan menghadapi risiko akibat pendedahan terutamanya melalui kulit, apabila menggunakan peralatan yang tidak sempurna untuk mencampurkan atau menyembur racun makhluk perosak.


Perlombongan
Kekayaan ekonomi boleh dicapai dari pembangunan industri perlombongan dengan mengurangkan kerosakan kepada alam sekitar, tidak lebih daripada bentuk pembangunan lain. Kebanyakan operasi perlombongan menjalankan penilaian kesan alam sekitar.
Satu dasar berkaitan dengan galian telah pun dirangka untuk mengambil kira faktor alam sekitar melaui penggunaan bon prestasi dan langkah fizikal lain. Bagaimanapun, perlombongan skala kecil dan operasi kuari perlu diperbaiki segera terhadap pengurusan alam sekitar mereka.
Penyelidikan menunjukkan lombong emas skala kecil boleh mengganggu dengan tetap sumber air semula jadi, menyebabkan masalah pemendapan teruk di bahagian hilir operasi dan menyebabkan saliran lombong berasid. Tambahan pula, operasi perlombongan pasir di dataran serta tebusguna tanah dan lain-lain pembangunan di sepanjang pantai meningkatkan ancaman kepada ekologi marin. Terutamanya terumbu karang, hutan bakau dan rumput laut sepanjang pantai yang menjadi sumber perikanan.
Pengembangan kawasan perbandaran dan pembangunan industri secara langsung telah menyebabkan perubahan yang besar kepada ekosistem semula jadi berbanding dengan pembangunan hutan, perlombongan atau pertanian.
Isu alam sekitar berkaitan dengan perbandaran dan pembangunan industri, adalah lebih kompleks dan sering lebih sukar untuk ditangani, Ini termasuklah sisa buangan dan pembetungan, pemuliharan kawasan hijau di dalam perbandaran, maslah haba perbandaran serta pencemaran air dan udara.

Sisa buangan/pembentungan
Perkhidmatan pembentungan dan sisa buangan telah diswastakan di Malaysia untuk memperbaiki pengurusannya. Bagaimanapun, masih terdapat kebimbangan berkaitan dengan kesan alam sekitar daripada kemudahan ini. Di antaranya ialah kemungkinan pencemaran air bawah tanah di kawasan tapak pembuangan sampah lama majlis perbandaran dengan bahagian permukaan yang tidak sesuai serta pencemaran air sungai akibat pembuangan sisa kumbahan daripada penempatan dan kemudahan rawatan kumbahan yang tidak mencukupi.
Ketiadaan dasar untuk mewajibkan kitar semula dan kekurangan insentif untuk menggalakkan penggunaan semula melemahkan usaha majlis perbandaran untuk mengurangkan sisa buangan. Akibatnya beberapa kawasan pembuangan sampah secara terbuka akan meningkat dengan cepat dan risiko pencemaran air dan air bawah tanah mungkn juga akan meningkat.
Pembuangan industri telah menjadikan masalah toksik dan sisa buangan bahaya lebih teruk lagi. Masalah ini dan kesannya yang menjejaskan kesihatan manusia hanya dikenal pasti sejak awal 1990an. Masalah ini termasuklah pencemaran logam berat, nitrogen dan sulfur oksida, hidrokarbon petrolium, bahan partikel, polychlorinated, biphenyls (PCBs), sianida dan arsenik.
Pencemaran tanah dan air bawah tanah akibat pembangunan industri perlu dijelaskan dan diklasifikasikan dengan cara yang lebih sistematik di Malaysia. Dalam usaha untuk mengadakan kawalan sisa bahaya dan toksik yang berkesan, industri seharusnya diwajibkan menyimpan rekod jenis dan jumlah sisa buangan yang dihasilkan oleh mereka serta tarikh dan cara ia dilupuskan. Oleh kerana pembuangan sisa ini menelan belanja yang tinggi, memerlukan kemudahan khas dan kontraktor serta kontraktor kecil mereka seharusnya berhati-hati kerana insentif untuk menipu amat banyak.

Aktiviti lain
            Keadaan suhu pada umumnya lebih tinggi di kawasan bandar kerana haba yang dikeluarkan oleh perumahan, pengangkutan dan industri serta termal dari bangunan dan jalan. Suhu pada waktu malam di persimpangan Jalan Ampang-Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur di dapati meningkat kira-kira 4 darjah F antara 1972 dan 1980 akibat peningkatan jumlah lalu-lintas.
            Suhu pada waktu malam juga berubah dalam 3-4 darjah juga direkodkan di kawasan perumahan. Kawasan perumahan lama dengan lebih banyak kawasan hijau dan pertumbuhan pokok didapati suhunya lebih sederhana berbanding dengan kawasan perumahan baru. Oleh sebab itu kepupusan kawasan hujau di bandar mestilah dihentikan segera.
Keperluan semasa di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1970 (Semakan 1995) untuk mengekalkan semua pokok dengan lilitan melebihi 80 cm dalam sebarang perojek pembangunan mungkin boleh menyumbangkan kepada keadaan kecil terhadap pemuliharaan kawasan hijau di bandar dan kawalan terhadap suhu di kawasan bandar.
Pencemaan udara di kawasan bandar merupakan salah satu contoh di Malaysia di mana ia telah melebihi paras kritikal dan dengan itu menjejaskan potensi pembersihan sendiri alam sekitar. Sumber utama pencemaran udara di Lembah Klang ialah kenderaan bermotor yang menyumbangkan kepada partikel karbon (PM-10). Sumber lain termasuklah pembuangan industri dan aktiviti pembinaan (JAS, 1993)
Perbandaran juga mempengaruhi paras jumlah partikel terampai (TSP) dalam udara (JAS, 1993). Selain sumber daripada luar sempadan dalam tempoh tertentu setiap tahun, sumber utama TSP ialah pembakaran secara terbuka daripada pembangunan perumahan dan pertanian. Pencemaran udara di Lembah Klang tidak akan diperbaiki melainkan langkah-langkah kawalan dilaksanakan dengan segera.
Hakisan Tanah
1 . Aktiviti-aktiviti pembinaan , perlombongan dan pembalakan yang tidak terkawal menyebabkan kawasan tanah
     terdedah .
2 . Kawasan tanah yang terdedah dihakis oleh angin dan air hujan .
Membunuh Haiwan Di Bawah Tanah
1 . Racun serangga yang disembur meresap masuk dan berkumpul dalam tanah .
2 . Haiwan yang hidup di bawah tanah mati akibat pengumpulan racun ini .
Menjejaskan Kesihatan
1 . Sampah-sarap yang dibuang di kawasan-kawasan lapang menjadi tempat pembiakan kuman penyakit.
2 . Tikus, lipas dan lalat tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat-tempat lain.
3 . Jika makanan yang dihinggapi lalat atau dimakan lipas, kita mungkin diserang penyakit .
Kekurangan Tanah Subur
1 . Pembinaan rumah-rumah dan bangunan-bangunan menyebabkan kesusutan tanah.
2 . Manusia menghadapi kekurangan tanah subur untuk pertanian.
 
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
PENCEMARAN ALAM SEKITAR
Untuk menyelamatkan alam sekitar daripada bahaya pencemaran, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk  mengatasi pencemaran. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah :
( a ) mengharamkan pembakaran sampah-sarap di kawasan terbuka
( b ) menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal pembebasan gas-gas beracun dari kilang-kilang dan kenderaan.
( c ) membina kilang-kilang jauh dari kawasan perumahan
( d ) mengawal aktiviti pembinaan, perlombongan dan pembalakan
( e ) menyedarkan orang ramai supaya menjaga kebersihan alam sekitar
( f ) menjalankan proses kitar semula bahan-bahan buangan.
 

Pengolahan Alam Hidupan
Mengolah Alam Hidupan Dengan Bertanggungjawab
1.   Manusia mengolah alam sekitar dan hidupan untuk mendapatkan keperluan asas hidupnya (makanan, pakaian dan tempat kediaman) dan mendirikan tempat rekreasi.
2.   Dalam  usaha memenuhi keperluannya, manusia telah membuka hutan untuk pertanian, perumahan, industri perlombongan, membina empangan dan mengeringkan hutan paya bakau.
 
3.   Aktiviti-aktiviti manusia ini menukar dan mencemarkan alam persekitaran serta menhapuskan habitat semula jadi, banyak spesies tumbuhan dan haiwan. Ini merupakan ancaman yang terbesar terhadap kemandirian hidupan liar.
4.   Tumbuhan dan haiwan yang juga diolah untuk keperluan manusia seperti sukan, makanan, ubatan, kulit dan bulu turut susut bilangannya.
 
5.   Beribu-ribu spesies tumbuhan dan haiwan menghadapi kepupusan kerana pupolasi mereka adalah terlampau rendah akibat aktiviti manusia.
 
6.   Spesies tumbuhan atau haiwan yang terpupus akan hilang dari bumi ini selama-lamanya . Contohnya, burung dodo, harimau bali, dan harimau kaspia adalah diantara beribu-ribu hidupan yang telah pupus dari permukaan bumi.
7.    Manusia perlu mengolah alam hidupan dengan lebih bertanggung jawab kerana kemandirian manusia juga berkait rapat dengan kemandirian tumbuhan dan haiwan.
 


Kepentingan Pemeliharaan dan Pemulihan Haiwan dan Tumbuhan
1.    Makanan: manusia  bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya. Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat.
2.    Ubat-ubatan: Semua ubat-ubat tradisi dan sebahagian besar daripada bahan kimia ubat moden diperoleh daripada haiwan dan tumbuhan. Masih terdapat banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum sempat dikaji tetapi mempunyai potensi untuk merawat penyakit-penyakit seperti barah, AIDS dan sebagainya.
3.    Sumber bahan mentah:
      ( a )  Kayu balak merupakan satu sumber yang sangat penting dalam pembinaan rumah dan perabot serta membuat kertas.
  ( b )  Hasil keluaran seperti kulit haiwan, madu, rotan, damar dan sebagainya berasal daripada tumbuhan dan haiwan.
4.    Keseimbangan alam sekitar :
  ( a ) Tumbuhan dan haiwan memainkan peranan yang sangat penting dalam siratan makanan dan keseimbangan alam.
( b ) Tumbuhan hijau menolong mengekalkan kandugan gas oksigen dalam atmosfera yang perlu untuk haiwan dan manusia bernafas. Sebaliknya haiwan dan manusia membebaskan gas karbon dioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam fotosintesis.
( c ) Tumbuhan menapis kebanyakan debu dalam udara serta menyerap gas kasbon dioksida dan dengan itu membantu mengawal pencemaran udara.
( d ) Tumbuhan memperlahankan aliran air hujan dan dengan itu mengelakkan banjir, hakisan tanah dan tanah runtuh daripada berlaku semasa hujan turun.
( e )  Tumbuhan melindungi permukaan bumi daripada sinaran langsung cahaya matahari, langsung mengurangkan penyejatan air dan membantu menyejukkan permukaan bumi.
 


5.     Sumber air: Tumbuhan dalam hutan hujan merupakan kawasan tadahan air yang sangat penting untuk mengisi empangan dan membekalkan keperluan air kepada manusia.
6.    Rekreasi: Kepelbagaian haiwan dan tumbuhan mengekalkan keindahan semula jadi alam sekitar untuk aktiviti riadah dan rekreasi manusia . juga ia menjadi satu daya tarikan kepada pelancong dan menyumbang kepada ekonomi negara .  
7.    Ekonomi: hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman, hasil tangkapan ikan, kayu balak, damar, ubat-ubatan, kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara .

 KEPUPUSAN HAIWAN DAN TUMBUHAN
1.     Di Malaysia, pemusnahan habitat dan pencemaran alam sekitar mengancam banyak spesies hidupan ini adalah seperti :
( a ) Spesies tumbuhan yang dikenali dan belum dikenali dalam hutan hujan tropika (bunga pakma, orkid-orkid liar dan pisang liar).
( b ) Burung-burung (misalnya burung enggang, bangau dan helang bahu hitam).
( c ) Haiwan (misalnya tapir, harimau, badak Sumatera, orang utan, siamang, lutong dan ular sawa).
( d ) Serangga.
( e ) Penyu (misalnya penyu belimbing dan penyu hijau)
2.     Contoh hidupan lain di dunia yang menghadapi kepupusan :
( a )     Panda gergasi hanya terdapat di satu kawasan kecil di China. Kini, terdapat kurang 200 ekor yang masih tinggal.
( b )     Gorila gunung Afrika Barat juga terancam dengan kepupusan kerana pemusnahan habitatnya akibat aktiviti pertanian serta diburu untuk bulu dan untuk dijadikan ubat-ubatan.
( c )      Ikan paus biru, haiwan yang terbesar, terancam dengan kepupusan kerana diburu untuk daging dan lemaknya.
 


Usaha Pemeliharaan dan Pemuliharaan Hidupan Liar
 
1 .    Pemuliharaan hidupan liar ialah usaha pengurusan hidupan liar secara bijaksana supaya hidupan ini dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang.
2 .     Sumber Bumi adalah terhad. Dengan penambahan populasi dunia, lebih makanan dan keperluan lain diperlukan daripada sumber hidupan liar. Pada masa yang sama, kita perlu mengekalkan spesies hidupan yang ada.
3 .      Usaha-usaha pemuliharaan hidupan liar termasuk :
( a )   Mewujudkan kawasan hutan simpanan untuk memelihara hidupan liar . Contohnya, hutan dara, hutan simpanan, dan taman negara (T.N. Pahang; T.N. Kinabalu di Sabah;  T.N. Bako, T.N. Mulu dan T.N. Niah di Sarawak).
( b )   Memindahkan tumbuhan yang diancami kepupusan untuk ditanam di kebun khusus atau aboretum dalam usaha pemeliharaan.
( c )   Melindugi hidupan liar di hutan paya bakau dengan mewujudkan hutan simpanan paya bakau , misalnya di Matang (Perak) dan Pulau Kukup (Johor).
( d )   Mendirikan pusat pembiakan haiwan yang terancam dengan kepupusan, seperti ikan dan penyu (di pantai timur), tuntung (Perak) dan orang utan (Sabah dan Sarawak). Pusat-pusat ini akan membiakkan haiwa -haiwan tersebut untuk dikembalikan kepada habitat asalnya.
( e )    Taman marin didirikan untuk melindungi hidupan laut . Taman-taman marin: Pulau Redang, Pulau Tioman, Pulau Paya, Pulau Perhentian dan Pulau Tinggi.
( f  )    Mengisytiharkan hidupan yang terancam dengan kepupusan sebagai spesies terpelihara dan tiada siapa pun dibenarkan menangkap, menembak atau menjualnya. Antara spesies-spesies terpelihara ialah orang utan, siamang, kera, badak Sumatera dan harimau.
( g )     Menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi hidupan liar.
( h )     Mengawal aktiviti pembalakan untuk mengurangkan kemusnahan habitat hidupan liar.
( i  )     Penghutanan semul, iaitu menanam semula hutan dengan anak benih baru setelah pokok balak ditebang.
( j  )     Pendidikan : Mendidik pelajar sekolah dan orang ramai tentang kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar.
( k )     Mengawal pencemaran sungai dan laut , memusnahkan habitat hidupan air.
 
http://www.sabah.gov.my/jpas/images/7push.gif
BAHAGIAN PERUNDANGAN KONSERVASI ALAM
Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002.
Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002 telah digubal pada 2002. Walaubagaimanapun, Enakmen berkenaan belum lagi dikuatkuasakan. Pada masa ini, Jabatan masih menguatkuasakan Enakmen Konservasi Alam Sekitar, 1996. Pengumuman lanjut akan diberikan kelak ke atas tarikh penguatkuasaan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar, 2002

Enakmen Perlindungan Alam Sekitar (Pindaan) 2004.
pdf_dlEnakmen ini dinamakan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar (Pindaan) 2004 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta.

http://www.sabah.gov.my/jpas/images/7push.gif
Enakmen Konservasi Alam Sekitar,1996.
pdf_dlEnakmen Konservasi Alam Sekitar telah digubal pada tahun 1996, dan dikuatkuasakan pada 1 Ogos 1998 secara serentak dengan penubuhan Jabatan. Enakmen tersebut seterusnya dipinda pada bulan April 1998. Pindaan lanjut telah dibuat sekali lagi pada bulan Ogos 1999 untuk memperkukuhkan dan memperkemaskan lagi beberapa peruntukan tertentu Enakmen, antaranya, memperuntukan hukuman yang lebih berat kerana menyebabkan degradasi alam sekitar yang serius.
 
http://www.sabah.gov.my/jpas/images/7push.gif
Kaedah-Kaedah Konservasi Alam Sekitar (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan), 1999.
pdf_dlKaedah-kaedah mengkompaun telah dibuat di bawah Seksyen 22(bb) Enakmen Konservasi Alam Sekitar 1996 dan dikuatkuasakan pada 13 Mei 1999. Peraturan ini memberikan kuasa kepada Pengarah untuk mengkompaun kesalahan-kesalahan tertentu di bawah Enakmen.
 
http://www.sabah.gov.my/jpas/images/7push.gif
Perintah Konservasi Alam Sekitar (Aktiviti-Aktiviti Yang Ditetapkan),1999.
pdf_dlPerintah ini dibuat di bawah Seksyen 5 Enakmen Konservasi Alam Sekitar 1996 dan berkuatkuasa pada 1 September 1999. Perintah ini menghendaki EIA sebagai satu keperluan mandatori sebelum aktiviti-aktiviti yang tersenarai di bawah Jadual Pertama dilaksanakan.
http://www.sabah.gov.my/jpas/images/7push.gif
Perintah Yuran Alam Sekitar 2002.
pdf_dlPerintah ini dinamakan Perintah Yuran Alam Sekitar, 2002 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh penyiarannya dalam Warta (13 Februari, 2003). Versi Bahasa Melayu dan Inggeris adalah dalam satu dokumen.
No comments: